Artyku? Dodaj artyku?

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

14-10-2019, 02:00

Linie technologiczne to najwa?niejsze elementy ka?dego zak?adu produkcyjnego.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

Pasteryzator
Fot.?Aero System Sp. z o.o.

W zale?no?ci od bran?y: chemiczna, spo?ywcza, kosmetyczna czy farmaceutyczna, linie technologiczne s?u?? do przetwarzania sk?adników w gotowe produkty, które trafiaj? na sklepowe pó?ki, a finalnie trafiaj? do naszych domów. Aby produkt móg? powsta? i zawsze mie? te same w?a?ciwo?ci, musi on by? wyprodukowany na linii technologicznej, która zapewnia ca?y czas te same warunki i parametry produkcji. ?eby wyprodukowa? np. jogurt zawsze o takiej samej g?sto?ci, smaku i kolorze, musimy zapewni? powtarzalno?? parametrów w procesie produkcji. Jak w takim razie sprawi? aby linia technologiczna zawsze mia?a wymagane przez nas te same parametry? Z pomoc? przychodzi nam automatyzacja procesów przemys?owych. Automatyka procesu, czuwa nad tym, aby linia technologiczna by?a stale monitorowana i ka?da minimalna nawet odchy?ka od normy, szybko zosta?a skorygowana. Podczas produkcji, na liniach technologicznych mierzone s? takie parametry jak temperatura, ci?nienie, wilgotno??, g?sto??, pH.

Wiemy ju? ?e parametry produkcji s? dok?adnie mierzone, ale co dalej?

Sygna?y pomiarowe z ca?ej linii technologicznych wprowadzone s? do sterowników PLC.

Sterowniki PLC

To nic innego jak przemys?owe komputery, które steruj? lini? technologiczn?. One odpowiadaj? za otwieranie i zamykanie zaworów, kiedy to konieczne, za??czanie i wy??czanie pomp, mieszade? lub ustalaj? pr?dko?? ta?my, na której le?? opakowania do których finalnie trafia produkt. W bran?y spo?ywczej, linie technologiczne wykonane s? ze stali kwasoodpornej, aby utrzyma? wysoki poziom czysto?ci. W bran?y chemicznej ze stali nierdzewnej b?d? specjalnego tworzywa odpornego chemicznie. Zdarzaj? si? równie? wykonania linii technologicznych do pracy w ?rodowiskach agresywnych, wtedy stosuje si? ruroci?gi z takich materia?ów jak tytan czy PVDF.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

Fot.?Aero System Sp. z o.o.

Aby zbudowa? linie technologiczne, nale?y najpierw zaprojektowa? w 3D ca?? hal?, w której odbywa? si? b?dzie produkcja. Nast?pnie nale?y dostarczy? takie elementy linii technologicznych jak zbiorniki, pompy zawory i szafy sterownicze. Kolejnym krokiem jest monta? wszystkich elementów linii produkcyjnej tak, aby po??czy? ca?? lini? technologiczn? w jeden ci?g. Po zakończonym monta?u prac? rozpoczynaj? programi?ci, którzy pisz? program do sterowania lini? produkcyjn?. Teraz nast?puje etap uruchomienia produkcji, zbiorniki s? nape?niane surowcami i program w sterownikach PLC zaczyna dzia?a?, o?ywiaj?c lini? technologiczn?. Rozpoczyna si? produkcja. W ruroci?gach zaczynaj? p?yn?? surowce do mieszalników, a z mieszalników p?yn? ju? gotowe wytworzone produkty do maszyny, która wype?nia mini opakowania. Budow? profesjonalnych linii technologicznych zajmuj? si? wysoko wyspecjalizowane firmy, w czo?ówce tych firm znajduje si? firma AERO SYSTEM z Katowic.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?
Fot.?Aero System Sp. z o.o.

Rozmawiamy z Prezesem firmy Panem Gabrielem Zwolińskim.

Panie Prezesie, jakie linie technologiczne budujecie najcz??ciej?

- Specjalizujemy si? w budowie lini technologicznych dla przemys?u chemicznego, spo?ywczego, kosmetycznego oraz ka?dej innej bran?y, która u?ywa w swojej produkcji niebezpiecznych surowców p?ynnych.

Jakie trzeba mie? umiej?tno?ci, aby zbudowa? linie technologiczn??

- Zdecydowanie kreatywno?? i do?wiadczenie w produkji materia?ów niebezpiecznych. Zatrudniamy kreatywnych in?ynierów konstruktorów w bran?y technologicznej oraz programistów do uruchomień naszych linii. Zatrudniamy równie? do?wiadczonych kierowników projektów, aby móc sprawnie prowadzi? nawet kilkana?cie budów jednocze?nie.

Jak d?ugo buduje si? linie produkcyjne?

- Wszystko zale?y od skali inwestycji, któr? realizujemy. Proste linie technologiczne do mieszania surowców, budujemy w ci?gu 2-3 miesi?cy, natomiast budowa ca?ego zak?adu produkcyjnego w ramach generalnego wykonawstwa we wszystkich bran?ach, to okres nawet 2 lat od podpisania umowy do uzyskania prawomocnych decyzji na u?ytkowanie zak?adu.

Jaki Pana zdaniem jest przepis na sukces firmy w dzisiejszych czasach?

- Postawienie na wysok? jako?? i du?ych klientów jest dobrym rozwi?zaniem. Aby zapewni? wysok? jako??, wystarczy zatrudni? najlepszych specjalistów w bran?y i odpowiednio ich zmotywowa?. Coraz cz??ciej jeste?my polecani w nowych zak?adach, jako firma, która z sukcesem zbudowa?a lini? technologiczn? w innym zak?adzie. To najlepsza reklama i motor nap?dowy dalszego rozwoju.

Jak wygl?da zarz?dzanie firm? zajmuj?c? si? innowacyjnymi technologiami?

- Zarz?dzanie firm?, która jednocze?nie prowadzi dzia?alno?? badawczo-rozwojow? oraz buduje innowacyjne i skomplikowane linie technologiczne wcale nie jest ?atwa. Czasem kilka dni szukamy rozwi?zania, kiedy na produkcji co? nie dzia?a zgodnie z za?o?eniami. Jednak trzeba przyzna?, ?e jest bardzo pasjonuj?ca, gdy? ka?da linia, któr? budujemy musi sprosta? innym wymaganiom i zabezpieczy? inny proces, aby mog?a dzia?a? bezpiecznie i niezawodnie.

Dzi?kujemy za rozmow? i ?yczymy dalszych sukcesów.

- Dzi?kuj? bardzo.

Wi?cej informacji dotycz?cych budowy przemys?owych linii technologicznych mo?na znale?? na stronie http://aero-system.pl b?d? bezpo?rednio kontaktuj?c si? z firm? AERO SYSTEM mailowo na biuro@aero-system.pl

Artyku? sponsorowany

?ród?o: Aero System Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Podobne artyku?y

 
上海福彩 分宜县| 石景山区| 凤凰县| 会宁县| 定州市| 宣武区| 从江县| 万载县| 蛟河市| 泾源县| 桂东县| 鹿泉市| 宁南县| 诸暨市| 建水县| 宁武县| 南阳市| 施甸县| 石景山区| 白城市| 金乡县| 米脂县| 杭锦旗| 巴青县| 平舆县| 界首市| 阿城市| 泰州市| 高邮市| 华坪县| 庐江县| 洛扎县| 安泽县| 马山县| 阿拉善右旗| 浦北县| 元氏县| 永春县| 奉化市| 呼伦贝尔市| 阿鲁科尔沁旗|