Artyku? Dodaj artyku?

Czym charakteryzuje si? system Kan Therm Press?

05-11-2019, 10:45

Zbudowanie instalacji wewn?trz budynków wymaga stworzenia przemy?lanego projektu, a tak?e rzetelnego wykonania z u?yciem odpowiednich materia?ów. Ca?o?? instalacji sk?ada si? nie tylko z rur, ale tak?e licznych akcesoriów, takich jak z??czki lub zawory, które s? newralgicznymi elementami ka?dego systemu.

Czym charakteryzuje si? system Kan Therm Press?

?

Nieodpowiedni dobór z??czek albo innych elementów monta?owych mo?e doprowadzi? do sytuacji, w której ca?a instalacja nie osi?gnie odpowiednich parametrów w kontek?cie trwa?o?ci. System Kan Therm Press jest bardzo dobr? alternatyw? dla standardowych rozwi?zań. Wykorzystuje si? go do tworzenia takich instalacji jak:

  • wewn?trzne instalacje wodoci?gowe,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • instalacje ch?odnicze,
  • instalacje przemys?owe.

Jak wida?, jest to uniwersalny system, który pozwala na budowanie instalacji ró?nego rodzaju. Mo?na go wi?c wykorzystywa? zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach przemys?owych.

Parametry techniczne systemu Kan Therm Press

Instalacje zbudowane na bazie Kan Therm Press z?o?one s? z rur wykonanych z wytrzyma?ego polietylenu. Jest to wyj?tkowo trwa?y materia?, który gwarantuje co najmniej kilkadziesi?t lat niezawodno?ci, a jedyn? mo?liwo?ci? jego uszkodzenia jest mechaniczne zniszczenie. Ponadto w tym systemie wykorzystuje si? dedykowane kszta?tki wykonane z tworzywa PPSU lub mosi??ne. S? one bardzo wytrzyma?e i gwarantuj?, ?e trwa?o?? ca?ej instalacji mo?e wynie?? nawet pi??dziesi?t lat. Jest to spowodowane specyficzn? technik? ??czenia, która polega na zaprasowaniu pier?cienia na rurze osadzonej na kszta?tce. Gwarantuje to odpowiedni? szczelno?? i brak mo?liwo?ci rozszczelnienia nawet po wielu latach. Mnogo?? ró?nych wymiarów rur sprawia, ?e jest to system w pe?ni uniwersalny i mo?na go bardzo ?atwo dopasowa? do potrzeb konkretnej instalacji wodnej. Najmniejsze rury maj? 16 mm ?rednicy zewn?trznej przy 2 mm grubo?ci ?cianki, podczas gdy najwi?ksze posiadaj? 63 mm ?rednicy przy 4,5 mm ?cianki. Odpowiada to kolejno 0.113 l i 2,290 l pojemno?ci wodnej.?

Co zyskuje si? dzi?ki zastosowaniu systemu Kan Therm Press?

Dzi?ki temu systemowi zyskuje si? przede wszystkim bardzo d?ug? gwarancj? niezawodno?ci instalacji szacowanej nawet na kilkadziesi?t lat. Standardowe instalacje nie mog? zapewni? pe?nej szczelno?ci przez a? tak d?ugi czas. Kolejn? zalet? jest to, ?e jest to system uniwersalny, który wykorzystuje si? zarówno do sieci wodoci?gowych, jak i rozprowadzania instalacji C.O. Ponadto materia?, z którego wykonane s? rury, gwarantuje ?e kamień z wody nie b?dzie si? osadza? na ?ciankach wewn?trznych. Du?? zalet? jest tak?e to, ?e materia? jest ca?kowicie oboj?tny chemicznie, co sprawia, ?e ?adne cz?stki nie przenikaj? do wody tak jak w przypadku rur stalowych lub ?eliwnych. Najbardziej praktyczn? zalet? jest za? to, ?e system jest niezwykle ?atwy w monta?u.?

Podobne artyku?y

 
上海福彩 东辽县| 鹿泉市| 东乡族自治县| 章丘市| 克山县| 庆城县| 南溪县| 亳州市| 华阴市| 宁津县| 卢龙县| 南丰县| 晋宁县| 澜沧| 本溪市| 泰宁县| 新蔡县| 随州市| 罗江县| 揭东县| 定安县| 洛隆县| 正安县| 治多县| 黎平县| 灌南县| 高尔夫| 麻江县| 辉南县| 青州市| 曲水县| 延吉市| 黑水县| 和田县| 清河县| 呼和浩特市| 万源市| 内江市| 临湘市| 安吉县| 二连浩特市|