Artyku? Dodaj artyku?

Oczyszczacz powietrza - sprawd?, co musisz o nim wiedzie?

06-12-2019, 10:15

Polska znajduje si? w czo?ówce krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Problemy z tym zwi?zane s? przedmiotem debat i dyskusji od kilku ju? lat, nic wi?c dziwnego, ?e zaobserwowa? mo?na rosn?ce zainteresowanie? sposobami zmiany niekorzystnego stanu rzeczy. Wszelkie podejmowane centralnie dzia?ania popraw? mog? przynie?? w d?u?szej perspektywie. Istniej? jednak sposoby na szybk? eliminacj? szkodliwych substancji w mieszkaniu ju? teraz. Rozwi?zaniem s? domowe oczyszczacze powietrza.

Oczyszczacz powietrza - sprawd?, co musisz o nim wiedzie?

  1. Czym jest oczyszczacz powietrza?
  2. Jak dzia?a oczyszczacz powietrza?
  3. ?Jakie korzy?ci daje oczyszczacz powietrza?
  4. ?Jak wybra? oczyszczacz powietrza?

Wybieraj?c sprz?t, nale?y zweryfikowa? jego parametry. Oczyszczacze ró?ni? si? mi?dzy sob? rodzajem filtra, wydajno?ci?, g?o?no?ci? czy dodatkowymi funkcjami.

Czym jest oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz to niewielkie, przeno?ne urz?dzenie, którego zadaniem jest filtrowanie powietrza i usuwanie z niego zanieczyszczeń. Wykorzystuj?c jony ujemne lub par? wodn? pozwala on pozby? si? z wn?trza mieszkania bakterii, grzybów, py?ków, ale tak?e sier?ci, w?osów czy nieprzyjemnego zapachu. Ostateczne mo?liwo?ci zale?? od parametrów technicznych urz?dzenia. W szczególny sposób poleca si? stosowanie oczyszczaczy w przypadku alergii, a tak?e w domach, w których mieszkaj? ma?e dzieci oraz osoby w szczególny sposób chc?ce zadba? o swoje zdrowie. Producenci cz?sto wyposa?aj? swoje sprz?ty w dodatkowe funkcje, podnosz?ce ich u?yteczno?? oraz komfort pracy.

Jak dzia?a oczyszczacz powietrza?

?atwo zrozumie? zasad? dzia?ania oczyszczaczy. Wentylator znajduj?cy si? w urz?dzeniu powoduje powstanie obiegu powietrza, które nast?pnie - po przefiltrowaniu - wydostaje si? na zewn?trz. W przypadku bardziej zaawansowanych modeli mo?na zyska? tak?e dodatkowe jego nawil?enie lub jonizacj?. Sam schemat wydaje si? by? nieskomplikowany, efekt jednak potrafi zaskoczy? in plus. Warto wiedzie?, ?e modele oczyszczaczy ró?ni? si? mi?dzy sob? zastosowaniem i wydajno?ci?. Mo?na to zweryfikowa? na stronie https://www.castorama.pl/.

W zale?no?ci od przeznaczenia wyró?ni? mo?na oczyszczacze dla alergików, urz?dzenia pozwalaj?ce walczy? ze smogiem, oczyszczacze z funkcj? nawil?ania powietrza oraz jonizatory. Czasem dany sprz?t mo?e ??czy? w sobie wszystkie cztery kierunki dzia?ań. Urz?dzenie to co prawda nie usunie samej alergii, skutecznie walczy? jednak b?dzie z alergenami obecnymi w mieszkaniu, takimi jak: py?ki ro?lin, kurz, roztocza czy grzyby. Usuwa tak?e smog dostaj?cy si? do pomieszczeń przez nieszczelne okna czy kratki wentylacyjne. Aby w tym przypadku osi?gn?? korzystny efekt, konieczne s?: filtr HEPA oraz filtr z w?glem aktywnym. Oba pozwalaj? na usuwanie z powietrza nawet drobnych i gro?nych dla zdrowia zanieczyszczeń bez powstawania produktów ubocznych. Oczyszczacze z funkcj? nawil?ania i jonizatory dodatkowo poprawiaj? jako?? powietrza.

Jakie korzy?ci daje oczyszczacz powietrza?

Korzy?ci, wynikaj?cych ze stosowania oczyszczaczy, jest sporo. Urz?dzenia te poprawiaj? jako?? powietrza w mieszkaniu, usuwaj? szkodliwe substancje, nadaj? komfort w czasie sezonu grzewczego. W szczególny sposób zainteresowani ich stosowaniem powinni by? mieszkańcy du?ych miast, rodzice ma?ych dzieci i osoby starsze, jednak w?a?ciwie ka?dy odczuje korzystny wp?yw dzia?ania tych urz?dzeń na zdrowie. Dzieje si? tak dlatego, ?e w naszym otoczeniu powszechnie wyst?puj? roztocza, bakterie, py?y i lotne zwi?zki organiczne. Z regu?y s? to ukryci towarzysze, jednak corocznie obserwowany jest spowodowany ich obecno?ci? wzrost liczby dolegliwo?ci p?ucnych, astmy, stanów alergicznych. Badania statystyczne potwierdzaj? równie?, i? smog odpowiedzialny jest za wy?sz? umieralno??. Opieraj?c si? na danych WHO, oszacowa? mo?na, ?e przyczyny co trzeciego udaru mózgu upatrywa? nale?y w zanieczyszczeniu powietrza. Oczyszczacz sprawdza si? równie? w okresie jesienno-zimowym, kiedy suche i ci??kie powietrze utrudnia oddychanie i niekorzystnie wp?ywa na samopoczucie.

Jak wybra? oczyszczacz powietrza?

Najwa?niejszym parametrem oczyszczacza, na który powinni?my zwróci? uwag?, jest rodzaj zastosowanego filtra, decyduj?cy o funkcjach i wydajno?ci urz?dzenia. Na rynku dost?pne s? modele wyposa?one nawet w 8 filtrów, jednak oprócz ich liczby, znaczenie ma wska?nik czysto?ci dostarczanego powietrza, tzw. CADR.

Najwi?ksze zanieczyszczenia wy?apuje filtr wst?pny. Z kolei filtr HEPA usuwa gro?ne py?y i bakterie, a filtr w?glowy - lotne zwi?zki organiczne. Istotnymi parametrami s? równie?: wydajno?? urz?dzenia, okre?laj?ca obj?to?? mo?liwego do przefiltrowania w ci?gu godziny powietrza, oraz jego g?o?no??, determinuj?ca komfort codziennego u?ytkowania. Pod uwag? wzi?? nale?y tak?e koszty eksploatacji: pobór energii elektrycznej, cen? i cz?stotliwo?? wymiany filtrów.

Szeroki wybór oczyszczaczy znale?? mo?na w ofercie sklepu Castorama na stronie https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/uzdatnianie-powietrza/oczyszczacze.html.

Artyku? sponsorowany

 
上海福彩 舒兰市| 永定县| 红桥区| 南和县| 迭部县| 九龙县| 九台市| 双柏县| 临江市| 邻水| 天峻县| 江山市| 南丹县| 青海省| 昌宁县| 连山| 长阳| 田东县| 临武县| 十堰市| 柳江县| 河池市| 辽阳县| 通州区| 安宁市| 厦门市| 静宁县| 新泰市| 廊坊市| 阳江市| 留坝县| 宝应县| 盐边县| 花莲市| 三门县| 平武县| 广安市| 新宁县| 泌阳县| 兴隆县| 托克逊县|