Artyku? Dodaj artyku?

IronCAD vs. tradycyjne oprogramowanie CAD – Dlaczego u?ytkownicy wybieraj? IRONCAD (i Ty równie? powiniene?)

09-10-2019, 02:00

Wielu in?ynierów opiera swoj? prac? na innowacyjnym oprogramowaniu IronCAD i jego innowacyjnych rozwi?zaniach oraz metodach projektowania, które daj? wi?ksz? swobod? dzia?ania w porównaniu do innych programów.

IronCAD vs. tradycyjne oprogramowanie CAD – Dlaczego u?ytkownicy wybieraj? IRONCAD (i Ty równie? powiniene?)

Jako pionier w bran?y CAD – IronCAD przyspiesza drog? od projektu do produkcji poprzez dostarczanie in?ynierom licznych funkcjonalno?ci oraz dodatków u?atwiaj?cych wprowadzanie projektów w ?ycie.

IronCAD upraszcza proces projektu, umo?liwiaj?c szybsze wprowadzenie produktu na rynek, dzi?ki nowoczesnemu i efektywnemu podej?ciu do projektowania w 3D. Dodatkowo program pozwala u?ytkownikom dokonywa? szybkich zmian, rozwi?zywa? problemy bez opó?nień i tworzy? projekty szybciej, ni? w innych programach dost?pnych na rynku.

Porównuj?c IronCAD-a z innymi systemami CAD, warto zwróci? uwag? na kluczowe korzy?ci, które wynikaj? z u?ytkowania oprogramowania IronCAD.

Elastyczne drzewo historii

Dokonuj zmian projektowych w mgnieniu oka, nie martwi?c si?, w jaki sposób zosta? stworzony model, tym samym nie obawiaj?c si? uszkodzenia drzewa historii. W przypadku modelu z powi?zan? histori? przewidywany czas na dokonywanie zmian w pó?niejszym etapie projektu jest niewyobra?alny. IronCAD pozwala projektowa? zale?nie lub niezale?nie od historii. Dzi?ki temu wprowadzanie zmian jest równie proste, jak tworzenie nowych operacji.

Inne programy opieraj? si? na historii modelu, co oznacza, ?e niemal ka?da wykonana operacja jest zale?na od tych, które by?y utworzone wcze?niej. Taka zale?no?? powoduje, ?e bardzo ?atwo ?uszkodzi?” model zmieniaj?c lub usuwaj?c któr?? z operacji.

IronCAD dzia?a na innej zasadzie – to u?ytkownik decyduje, kiedy, gdzie i czy w ogóle chce mie? zale?no?? historii. Oznacza to, ?e mo?na usun?? istniej?c? operacj? lub cz???, a reszta projektu pozostanie nienaruszona. Dzi?ki elastycznemu drzewku mo?esz przenosi? operacj? w gór? lub w dó? utrzymuj?c ca?? histori?. Je?eli mimo wszystko chcesz projektowa? w ?klasyczny” sposób z powi?zan? histori?, IronCAD równie? daje tak? mo?liwo??.

Poza tym IronCAD posiada narz?dzia do bezpo?redniego modelowania, które dzia?aj? nawet w przypadku plików importowanych z innych programów, co oznacza, ?e od razu mo?esz edytowa? ?ciany modelu.

?U?ywamy oko?o 20 licencji IronCAD-a. Mo?emy projektowa? w 3D znacznie szybciej, ni? w innych programach i jest to tak proste, ?e nawet 15-latek móg?by zacz?? projektowa? po dwóch dniach nauki” – Johannes Schreiber – Robotunits

Zarz?dzanie tylko jednym plikiem

IronCAD pozwala pracowa? z ca?ym z?o?eniem, pos?uguj?c si? wy??cznie jednym plikiem. Oznacza to, ?e ka?dy aspekt z?o?enia – wymiary czy pozycjonowanie cz??ci mog? by? dobrane idealnie za pierwszym razem.

Nie ma konieczno?ci wi?zania elementów, chyba ?e chcesz otrzyma? ruch – w tym przypadku wystarczy powi?zanie ruszaj?cych si? podzespo?ów, pozosta?e mo?esz zignorowa?.

Nagradzane narz?dzie Triball

Triball to jedno z pot??niejszych i bardziej u?ytecznych narz?dzi CAD na ?wiecie. Przesuwaj, kopiuj, twórz szyki, po??czenia funkcji, cz??ci, a nawet ca?ych z?o?eń zaledwie kilkoma klikni?ciami. Za pomoc? uchwytów b?yskawicznie dokonuj precyzyjnych zmian.

Poznaj doceniany Triball i przekonaj si?, dlaczego jest to jedno z najlepszych narz?dzi w bran?y programów CAD.

Zostań w 3D na d?u?ej

W tradycyjnym programie CAD zazwyczaj zaczynasz modelowanie od wyboru p?aszczyzny, nast?pnie przechodzisz do stworzenia szkicu na tej p?aszczy?nie, po czym tworzysz kszta?t 3D (np. wyci?gni?cie czy bry?? obrotow?) z utworzonego szkicu.

IronCAD umo?liwia zostanie w 3D na d?u?ej, daj?c znacznie lepszy wgl?d w tworzony model. Potrzeba stworzenia szkicu 2D jest znacznie mniejsza, co przek?ada si? na d?u?sze pozostanie w ?rodowisku 3D.

Mo?esz kompletnie pomin?? etap tworzenia szkiców 2D. Nadal s? one dost?pne, ale nie jest to obowi?zkowe. Wystarczy przenie?? i upu?ci? kszta?t w odpowiednim miejscu, a p?aszczyzna i szkic 2D, który mo?esz edytowa? w pó?niejszym etapie projektu, zostan? utworzone automatycznie. Mo?esz pomin?? nudny (oraz niepotrzebny) proces tworzenia szkiców od podstaw.

Bez wi?zań

Nie ma potrzeby wi?zania ka?dej z utworzonych cz??ci. Gdy stworzysz ruszaj?c? si? cz???, po prostu dodaj do niej wi?zanie i pomiń wszystkie inne wi?zania, których stworzenie by?yby niezb?dne w innych programach CAD. Je?eli jednak chcesz projektowa? w tradycyjny sposób, to równie? masz tak? mo?liwo??, poniewa? elastyczno?? jest domen? systemu IronCAD.

Jedyne cz??ci, które potrzebuj? wi?zań, to te z okre?lonym ruchem (np. ko?a, czy d?wignie). Dla ca?ej reszty mo?esz ca?kowicie pomin?? wi?zanie cz??ci, co przek?ada si? na znaczn? oszcz?dno?? czasu.

Oszcz?dzaj czas dzi?ki katalogom

Korzystaj?c z katalogów IronCAD, mo?esz projektowa? bardziej efektywnie. Oznacza to wyj?cie przed konkurencj? poprzez szybsze wej?cie na rynek dzi?ki narz?dziom, które pozawalaj? omin?? spor? cz??? niepotrzebnych? kroków z tradycyjnych programów CAD 3D. Katalogi zintegrowane z IronCAD-em stanowi? swego rodzaju palet? z Twoimi danymi. Nie ma znaczenia, czy jest to u?yteczna cz???, kszta?t, narz?dzie, materia?, animacja, czy jakikolwiek element, który mo?na przeci?gn?? i upu?ci? w katalogu w celu ponownego u?ycia.

Sprawd? oprogramowanie IronCAD, pobieraj?c darmow?, w pe?ni funkcjonaln? wersj? demonstracyjn? IronCAD Design Collaboration Suite, zawieraj?c?: IRONCAD, IRONCAD INOVATE, IRONCAD DRAFT i IRONCAD COMPOSE, oraz liczne dodatki i katalogi.

Pobierz i przetestuj IRONCAD 2019

Pobierz i bezp?atnie przetestuj mo?liwo?ci programu IRONCAD 2019 na stronie: https://ironcad.pl/

?ród?o: TMSYS Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

TMSYS Sp. z o.o.

Zajmujemy si? dystrybucj? profesjonalnych programów do komputerowego wspomagania projektowania (CAD/BIM), oprogramowania do wizualizacji komputerowej, systemów do wirtualnego prototypowania a tak?e drukarek i skanerów 3D.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
上海福彩 平江县| 酒泉市| 中方县| 甘泉县| 屏东市| 甘孜| 宜宾市| 西平县| 泊头市| 深水埗区| 晋宁县| 宁国市| 筠连县| 巩留县| 安乡县| 祁阳县| 清镇市| 南投市| 苗栗县| 甘南县| 唐河县| 自治县| 苏尼特右旗| 梁山县| 无棣县| 五河县| 长兴县| 兰溪市| 苗栗县| 岳阳市| 汝州市| 博乐市| 浮梁县| 庄浪县| 闵行区| 日喀则市| 南召县| 防城港市| 麻阳| 皮山县| 阿勒泰市|