Artyku? Dodaj artyku?

Zapytaj eksperta: smary w zak?adach przemys?owych

29-01-2015, 01:00

Czym kierowa? si? przy wyborze smaru i na czym polega jego praca?

?o?ysko i smar, ExxonMobil
?o?ysko i smar
(fot. ExxonMobil)

Umut Urkun, Industrial Marketing EAME, ExxonMobil: Na pocz?tek konieczna jest ocena w?a?ciwo?ci u?ytkowych smaru. W?a?ciwo?ci charakterystyczne dla smarów obejmuj? temperatur? kroplenia, stabilno?? mechaniczn?, wypieranie wody, wydzielanie oleju i pompowalno??. Najwa?niejsze w?a?ciwo?ci u?ytkowe s? uzale?nione od miejsca zastosowania produktu smarnego. Smary s? opracowywane w taki sposób, aby ich w?a?ciwo?ci by?y zrównowa?one. Prost? ilustracj? pracy smaru jest g?bka nas?czona olejem. Podczas dzia?ania si?y zewn?trznej, wynikaj?cej na przyk?ad z du?ych obci??eń, zag?szczacz (g?bka) uwalnia olej smaruj?cy cz??ci mechaniczne. Po ust?pieniu obci??enia, zag?szczacz ponownie absorbuje cz??? uwolnionego oleju do pó?niejszego wykorzystania.

Jakie czynniki nale?y uwzgl?dni? przy doborze smaru?

UU: Pierwszym krokiem jest wybór lepko?ci. Przyk?adowo, wysokowydajne smary serii Mobil SHC? maj? lepko?? w zakresie od 100 do 1500. Smary o wy?szej lepko?ci s? zwykle bardziej odporne na dzia?anie wody i pomagaj? podczas pracy w trudnych warunkach i pod du?ymi obci??eniami. Oleje o ni?szej klasie lepko?ci maj? lepsz? pompowalno??, a tym samym wy?sz? skuteczno?? ochrony urz?dzenia pracuj?cego w niskich temperaturach.

Dodatki uszlachetniaj?ce zawarte w smarze powinny by? kolejnym czynnikiem, jaki uwzgl?dnimy podczas wyboru produktu do konkretnego zastosowania. Wi?kszo?? dodatków poprawiaj?cych w?a?ciwo?ci u?ytkowe olejów smarowych wyst?puje tak?e w sk?adzie smarów i powinna by? dobierana dla konkretnej aplikacji. Na przyk?ad mocno obci??ona przek?adnia otwarta wymaga u?ycia dodatków smarnych typu EP (extreme presure), które nie s? konieczne w przypadku smarowania lekko obci??onych elementów pracuj?cych z du?? pr?dko?ci?.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest konsystencja smaru. Przy zmianie produktu nale?y dobra? rodzaj zag?szczacza na podstawie wymagań u?ytkowych oraz zgodno?ci parametrów technicznych. Ka?dy zag?szczacz posiada walory u?ytkowe wp?ywaj?ce na odporno?? produktu na wod?, jego pompowalno?? i zdolno?? do pracy w wysokich temperaturach. Na przyk?ad smary serii Mobil SHC? zawieraj? kompleks litowy jako zag?szczacz, co pomaga zapewni? ich doskona?? skuteczno??. Aby mie? pewno?? wyboru odpowiedniego smaru, warto poprosi? o pomoc dostawc? z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y. Ugruntowana pozycja ExxonMobil na rynku, szeroka gama naszych produktów oraz specjali?ci s?u??cy wiedz? techniczn? pomog? zak?adom przemys?owym w podniesieniu wydajno?ci maszyn i urz?dzeń.

Kiedy stosowa? smar zamiast olejów?

UU: Jest wiele sytuacji, w których zaleca si? stosowanie smaru zamiast oleju. W wielu przypadkach smary stosuje si? zamiast p?ynu, poniewa? pozostaj? w miejscu pierwotnego zaaplikowania. Po smary si?ga si? zw?aszcza wtedy, gdy cz?ste uzupe?nianie ?rodków smarnych jest ograniczone lub nieop?acalne.

Wymóg ten mo?e wynika? z budowy urz?dzenia, rodzaju ruchu, uszczelnienia lub potrzeby pe?nienia przez ?rodek smarny – w ca?o?ci lub w cz??ci danego uszczelnienia – funkcji zapobiegania utraty ?rodka smarnego lub przedostania si? zanieczyszczeń. Ze wzgl?du na swoj? konsystencj?, smary nie pe?ni? funkcji ch?odz?cej i czyszcz?cej, kojarzonej z olejami. Poza tymi dwoma wyj?tkami, od smarów oczekuje si? spe?nienia wszystkich pozosta?ych funkcji p?ynnego ?rodka smarnego.

Czy wysokiej jako?ci smary mog? poprawi? zarz?dzanie kosztami konserwacji i wymiany??

UU: Koszty okresowej obs?ugi technicznej i wymiany maszyn maj? istotny wp?yw na wynik finansowy firmy. Wybór najbardziej skutecznych olejów i smarów zapewniaj?cych ochron? a jednocze?nie popraw?? efektywno?ci maszyn mo?e w d?u?szej perspektywie mie? istotny wp?yw na redukcj? kosztów. Wybór smaru, który mo?e skutecznie dzia?a? w konkretnych warunkach eksploatacyjnych i zapewni? lepsz? ochron? maszyn przyczyni si? do uzyskania d?ugoterminowych oszcz?dno?ci.

Mobil Polyrex, ExxonMobil
Mobil Polyrex
(fot. ExxonMobil)

Du?e wycieki mog? powodowa? wzrost kosztów obs?ugi oraz problemy zwi?zane z bezpieczeństwem.

Dodatkowo, zwi?kszaj? ilo?? nieplanowych przestojów wskutek ubytku smaru w uk?adzie. Istotnym czynnikiem jest równie? cz?stotliwo?? uzupe?niania smaru w przypadku niektórych smarów niskiej jako?ci, które wyciekaj? z uk?adu lub nieskutecznie chroni? maszyn?. To wi??e si? z dodatkowymi czynno?ciami serwisowymi. Smary serii Mobilgrease XHP? maj? doskona?e w?a?ciwo?ci adhezyjne oraz zdolno?? wyd?u?ania okresów uzupe?niania smaru. To przyczynia si? do zmniejszenia wycieków i optymalizacji efektywno?ci smarów, a w efekcie obni?enia kosztów nieplanowanych przestojów, zagro?eń eksploatacyjnych oraz wymagań w zakresie obs?ugi technicznej i zwi?zanej z ni? robocizny.

Jak maksymalizowa? produktywno?? i ogranicza? nieplanowe przestoje gdy maszyny pracuj? przez ca?? dob?, siedem dni w tygodniu?

UU: Popraw? produktywno?ci mo?na osi?ga? na wiele sposobów. Na przyk?ad przez skrócenie czasu potrzebnego na czynno?ci serwisowe i wyd?u?enie ?ywotno?ci urz?dzeń. Dobór smaru mo?e by? kluczowy w osi?ganiu tych celów. Na przyk?ad smary serii Mobil SHC Polyrex?, charakteryzuj?ce si? wysok? wydajno?ci? w przemy?le spo?ywczym, papierniczym i tworzyw sztucznych, zosta?y opracowane pod k?tem poprawy produktywno?ci dzi?ki rozwi?zaniu problemów zwi?zanych z wysokimi temperaturami.

Jaki wp?yw na dobór smaru ma praca maszyn w bardzo wysokich temperaturach?

UU: Firmy dzia?aj?ce w trudnych warunkach eksploatacyjnych potrzebuj? smarów zapewniaj?cych jednolite parametry u?ytkowe i trwa?o??. W zastosowaniach wysokotemperaturowych istnieje ryzyko, ?e nieprawid?owo dobrany lub niskiej jako?ci smar b?dzie mia? s?abe w?a?ciwo?ci u?ytkowe wskutek degradacji spowodowanej utlenieniem zag?szczacza i oleju bazowego lub wskutek ubytku oleju bazowego w wyniku wydzielania i parowania. Utlenianie jest reakcj? chemiczn? zachodz?c? mi?dzy tlenem a ?rodkiem smarnym, która przyspiesza pod wp?ywem wysokich temperatur. Smary nie posiadaj?ce odpowiedniej lepko?ci i odporno?ci na utlenianie mog? mie? ograniczon? zdolno?? smarowania w wy?szych? temperaturach.

Smary na bazie syntetycznej umo?liwiaj? prac? w szerszym zakresie temperatur ni? konwencjonalne smary na bazie mineralnej. Na przyk?ad seria syntetycznych smarów Mobil SHC Polyrex? wykorzystuje nowoczesn? technologi? zag?szczacza polimocznikowego w celu osi?gni?cia doskona?ych w?a?ciwo?ci u?ytkowych w wysokich temperaturach do 170°C. Nawet w tak ekstremalnych temperaturach zastosowanie zag?szczacza polimocznikowego zabezpiecza przed utlenianiem i utrat? stabilno?ci strukturalnej. Dzi?ki temu mo?liwe jest wyd?u?enie okresów mi?dzy wymianami w porównaniu do olejów mineralnych przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony. To starannie zrównowa?one po??czenie zag?szczacza, olejów bazowych i dodatków pozwala uzyska? smar, który wyd?u?a ?ywotno?? ?o?ysk, ogranicza przestoje, zapewnia doskona?? odporno?? na dzia?anie wody oraz ochron? przez zu?yciem i korozj?.

Jak unika? wycieków smaru podczas pracy?

UU: Wyciek smarów jest problemem, z którym na co dzień? borykaj? si? specjali?ci ds. utrzymania ruchu. Powodów wycieku mo?e by? wiele – nieszczelno?? uszczelek poddawanych dzia?aniu wysokich ci?nień lub temperatur, niedopasowanie uszczelnienia do rodzaju smaru lub na przyk?ad brak dopasowania mechanicznego. Wzrost wycieków oznacza dodatkowe koszty, a ubytki smaru to brak skutecznej ochrony maszyn i urz?dzeń. Wszystko to skutkuje zwi?kszonymi potrzebami w zakresie czynno?ci serwisowych i mo?liwym wyd?u?eniem przestoju.

S? dwa sposoby ograniczenia do minimum wycieku smaru. Pierwszym z nich jest przegl?d uk?adu i podj?cie odpowiednich dzia?ań, na przyk?ad wymiany uszczelek, zmiany ich rodzaju lub konserwacji. Mo?e to powodowa? problemy zwi?zane ze znacznym przestojem sprz?tu. Drugim, skuteczniejszym sposobem ograniczenia wycieków jest stosowanie wysokiej jako?ci smaru o silnych w?a?ciwo?ciach adhezyjnych. Na przyk?ad smary serii Mobilgrease XHP o szerokim zastosowaniu w przemy?le maj? silnie adhezyjn? i zwart? struktur? zapewniaj?c? doskona?e utrzymywanie si? smaru i wyd?u?one okresy mi?dzy wymianami. To pomaga ograniczy? prace konserwacyjne i poprawi? produktywno??.

O czym nale?y pami?ta? przy zmianie smaru na produkt wy?szej jako?ci?

UU: Zmieniaj?c rodzaj smaru, zalecamy zasi?gni?cie opinii do?wiadczonego dostawcy ?rodków smarnych, takiego jak ExxonMobil. Dzi?ki temu firma zyska pewno??, ?e wybra?a w?a?ciwy produkt do danego zastosowania oraz ?e mo?e liczy? na pomoc techniczn?. ExxonMobil cz?sto zaleca próby zgodno?ci, poprzedzaj?ce decyzj? o zmianie smaru. Aby pomóc specjalistom ds. utrzymania ruchu w maksymalizacji korzy?ci wynikaj?cych z zastosowania wysokiej jako?ci smarów ExxonMobil, zaleca si? dok?adne oczyszczenie uk?adu ze "starego" smaru. Zwa?ywszy na zwi?kszon?, d?ugoterminow? ochron? i mo?liwo?? obni?enia kosztów, zak?ady przemys?owe z pewno?ci? doceniaj? korzy?ci wynikaj?ce ze zmiany dotychczasowych smarów przemys?owych na produkty wy?szej jako?ci.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 藁城市| 旅游| 库伦旗| 宁城县| 中西区| 丹江口市| 新巴尔虎左旗| 吴堡县| 东莞市| 保德县| 平江县| 庆城县| 横峰县| 新龙县| 甘肃省| 东海县| 威海市| 濉溪县| 吉安县| 柘荣县| 白城市| 崇义县| 深水埗区| 阿克苏市| 眉山市| 章丘市| 禄丰县| 如东县| 都江堰市| 永泰县| 玛多县| 讷河市| 屏南县| 鄱阳县| 泗水县| 偃师市| 高州市| 海丰县| 松原市| 平罗县| 武汉市|