Artyku? Dodaj artyku?

Kup pan wiertark?

22-06-2015, 02:00

Wiertarka to podstawowy element wyposa?enia domu. Sk?adanie mebli, wwiercanie ko?ków rozporowych, mocowanie pó?ek – bez wiertarki z tymi zadaniami sobie nie poradzimy. O czym warto pami?ta? przy zakupie tego sprz?tu?

Na co dzień, czy od ?wi?ta?

Kup pan wiertark?Podstawowe kryterium wyboru wiertarki to przeznaczenie tego sprz?tu. – Oprócz standardowego wiercenia, wiertarka mo?e s?u?y? do mieszania farb i zapraw, do k?ucia w betonie, czy te? szlifowania – mówi Jacek Grabarczyk z internetowego marketu budowlanego StukPuk.pl. – Je?li kupujemy urz?dzenie wykorzystywane sporadycznie to warto kierowa? si? przede wszystkim cen?. Je?li planujemy raz na jaki? czas powiesi? obrazek, czy kinkiet to wystarcz? wiertarki o mocy do 500 – 600W. Bez problemu poradz? sobie one z prostymi pracami – dodaje Grabarczyk. Natomiast je?li potrzebujemy urz?dzenia do pracy codziennej to warto postawi? na niezawodno?? i mo?liwo?? serwisowania. Najtańsze sprz?ty z regu?y nie s? naprawiane, bo to si? producentom najzwyczajniej nie op?aca. W przypadku dro?szych produktów i lepszych marek dost?p do serwisu i mo?liwo?? naprawy urz?dzenia z regu?y s? standardem.

Wiertarki i wkr?tarki

Oczywi?cie istniej? ró?ne odmiany wiertarek, a dla niektórych u?ytkowników, zamiast zakupu klasycznej wiertarki, korzystniejszy mo?e okaza? si? zakup wiertarko-wkr?tarki akumulatorowej. Oprócz dokr?cania wkr?tów, sprawdzi si? przy okazji wiercenia w metalu, drewnie czy p?ytach gipsowych. Dodatkow? zalet? takiego sprz?tu jest jego mobilno??. Do ci??kich prac w kamieniu czy betonie (np. cz?sta praca w blokach z tzw. wielkie p?yty) najlepsza b?dzie m?oto-wiertarka. Posiada ona du?? moc, mechanizm udaru pneumatycznego i opcj? k?ucia.?

Moc, udar i obroty

– Najwa?niejsze parametry na które trzeba zwróci? uwag? przy zakupie wiertarki to jej moc. Generalnie im moc wi?ksza, tym lepiej, poniewa? wiertarka mocniejsza ma wi?ksze mo?liwo?ci wiercenia i d?u?sza ?ywotno?? – mówi Jacek Grabarczyk ze StukPuk.pl. Wa?ne s? te? parametry pr?dko?ci obrotowej, liczby udarów na minut? (tutaj podobnie – im wy?sze warto?ci tym wiertarka bardziej wydajna i daj?ca mo?liwo?? wiercenia w trudniejszych materia?ach) i ?rednice wiercenia w ró?nych materia?ach (im wi?ksza moc, tym wi?ksz? ?rednic? wierte? mo?na stosowa?). Nie bez znaczenia jest te? ilo?? biegów (przewa?nie jeden lub dwa), bo w przypadku dwóch biegów mo?na dostosowa? pr?dko?? do obrabianego materia?u. Kupuj?c wiertark? warto poszuka? takiej, która wyposa?ona b?dzie w udar. Dzi?ki temu wiercenie w pod?o?ach i ?cianach z kamienia, czy betonu b?dzie du?o ?atwiejsze.

Wa?ne rzeczy na które tak?e trzeba zwróci? uwag? to:

  • zmiana kierunku obrotów,
  • d?ugo?? kabla (im d?u?szy tym oczywi?cie lepszy),
  • dodatkowe akcesoria (walizka lub kufer do przechowywania i przenoszenia, wiert?a),
  • waga urz?dzenia,
  • dodatkowe funkcje (antypo?lizgowa r?czka, lampka itd.).

Zaciski i wiert?a

Przy wyborze wiertarki nie bez znaczenia jest tak?e rodzaj zacisku stosowanego w urz?dzeniu. Zasadniczo s? dwa typy: klasyczny uchwyt kluczykowy, gdzie aby zamontowa? lub wymontowa? wiert?o nale?y u?y? specjalnego kluczyka; uchwyt samozaciskowy, gdzie kluczyk nie jest potrzebny – wystarczy dokr?cenie d?oni?. Niew?tpliwie szybsze i wygodniejsze jest to drugie rozwi?zanie. Nale?y tak?e zwróci? uwag? na to z czego wykonane s? uchwyty i ich obudowy. Warto szuka? wiertarek o obudowach metalowych. Przy najmocniejszych wiertarkach i m?oto-wiertarkach mocowane s? specjalne uchwyty samozatrzaskowe przystosowane wy??cznie do wierte? z kocówk? montuj?c? SDS.?

Jednak wiertarka sama dziury nie wywierci. Do kompletu potrzeba tak?e wierte?. Wi?kszo?? producentów elektronarz?dzi ma w?asne serie wierte? i akcesoriów. Dobre wiert?o to po?owa sukcesu i warto o tym pami?ta?. Najpopularniejsze s? wiert?a cylindryczne, o okr?g?ym przekroju, mocowane poprzez zwyczajne dokr?cenie zacisku. Wiertarki z najwy?sz? si?a udaru przystosowane s? do pracy ze specjalnymi rodzajami wierte? o końcówkach SDS i SDS max.?

Dla profesjonalistów

W przypadku majsterkowiczów cz?sto wykorzystuj?cych wiertark? warto zainwestowa? w lepszy ni? najtańszy marketowy sprz?t. Wi?ksza moc, udar, regulacja obrotów – to bardzo pomocne opcje przy remoncie. Istotna jest te? marka produktu. Nie musi to by? od razu model z najwy?szej pó?ki, ale warto do?o?y? kilka z?otych i kupi? sprz?t solidnej firmy.

Gdy mowa o zakupie wiertarki do firmy, na budow? lub wsz?dzie gdzie b?dzie ona intensywnie i regularnie u?ywana, to nie warto oszcz?dza?. Trzeba zainwestowa? w markowy i dobry sprz?t, który nie b?dzie nam sprawia? k?opotów i niespodzianek, a w razie awarii nie b?dzie problemów z jego szybk? i sprawn? napraw?. Wiertarki w firmach budowlanych s? jednym ze ?rodków do zarabiania pieni?dzy, wi?c wszelkie oszcz?dno?ci przy zakupie, mog? okaza? si? tylko pozorne.

?ród?o: infoWire.pl

Podobne artyku?y

 
上海福彩 湖口县| 左云县| 莲花县| 南宫市| 修文县| 龙岩市| 吉木乃县| 襄城县| 三原县| 四子王旗| 东莞市| 滦南县| 定南县| 尤溪县| 夏邑县| 自贡市| 兴文县| 万盛区| 通许县| 中山市| 延津县| 吉木萨尔县| 砚山县| 五指山市| 山东| 乐业县| 宁国市| 万全县| 平阳县| 乌鲁木齐县| 建阳市| 桂阳县| 格尔木市| 安达市| 株洲县| 德令哈市| 鹤岗市| 高雄县| 乌鲁木齐市| 甘谷县| 金沙县|