Artyku? Dodaj artyku?

Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

16-09-2016, 02:00

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne modu?y do projektowania form wtryskowych i t?oczników. Umo?liwia równie? programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy t?oczników z wykorzystaniem modu?ów do frezowania i wycinania drutowego.

W odniesieniu do konstrukcji form, u?ytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalaj?ca na analiz? wszystkich faz procesu. Pocz?wszy od wype?nienia, przez docisk a? do fazy odkszta?ceń. Analiza termalna oszacuje wp?yw uk?adów wtrysku i ch?odzenia na rozk?ad temperatury. Technolog mo?e przeanalizowa? równie? bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materia?ów termoutwardzalnych. Konstrukcj? t?oczników wspomagaj? dost?pne funkcjonalno?ci do symulacji przet?oczenia wraz z równoleg?ym wy?wietlaniem rozk?adu grubo?ci na kszta?towanej powierzchni. W przestrzeni roboczej znajduje si? model p?yty stemplowej z zaprogramowanymi ?cie?kami wycinania drutowego.

VISI - Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

Edycja geometrii umo?liwia zmian? punktów technologicznych: podej?cia, rozpocz?cia wycinania, zakończenia wycinania i wycofania.

visi - Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

Maj?c wygenerowane ?cie?ki wycinania drutowego, mo?na przeprowadzi? dynamiczn? symulacj? kinematyczn? uwzgl?dniaj?c? model obrabiany, pó?fabrykat oraz uchwyt. Symulacja pozwala na graficzn? wizualizacj? usuwania odpadu, wykrywanie skrzy?owań drutu czy ewentualnych kolizji. Je?eli symulacja kinematyczna nie wy?wietla ?adnej kolizji, końcowym etapem jest wygenerowanie kodu NC.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 息烽县| 建湖县| 隆尧县| 枝江市| 广丰县| 郓城县| 新丰县| 松滋市| 杭锦后旗| 邯郸市| 金川县| 宁远县| 五常市| 腾冲县| 濮阳县| 尚义县| 商水县| 施秉县| 杭锦旗| 枝江市| 宁乡县| 崇阳县| 临颍县| 汝城县| 日照市| 虞城县| 淮南市| 温州市| 东海县| 东台市| 海原县| 红河县| 资兴市| 深泽县| 银川市| 平远县| 辽中县| 宁陵县| 利津县| 夏津县| 蓬莱市|