Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Podstawy maszynoznawstwa

Zamów publikacj?

Autor: dr hab. in?. Witold Bia?y
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 312
Data wydania: 2017-08-01
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 078-8-30-119765-0


Wersja papierowa: 59,00 PLN

Data wydania:

01-08-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo z?o?onym, a powstanie odpowiednio dzia?aj?cego i bezpiecznego urz?dzenia wymaga znajomo?ci podstaw projektowania jego poszczególnych elementów. Niezwykle istotne jest te? to, aby ka?dy in?ynier posiada? podstawow? wiedz? o aktualnie dost?pnych materia?ach i rozumia? ich zachowanie si? w warunkach eksploatacyjnych.

Niniejsza publikacja pomaga przysz?ym projektantom w opanowaniu zagadnień zwi?zanych z podstawami konstrukcji, budowy i dzia?ania podstawowych urz?dzeń mechanicznych i ich struktur. Zosta?y w niej omówione zasady projektowania najwa?niejszych elementów maszyn, takich jak: osie i wa?y, ?o?yska, przek?adnie z?bate czy sprz?g?a.

Autor w przejrzysty sposób opisuje najwa?niejsze warunki konstrukcyjne, które powinna spe?nia? maszyna, czyli niezawodno??, trwa?o??, lekko?? ergonomiczno?? i ekologiczno??. Przybli?a tak?e tematyk? dotycz?c? poszczególnych grup maszyn, w tym zw?aszcza budowy maszyn przep?ywowych i wyporowych, si?owni i kot?ów. Przyszli in?ynierowie dowiedz? si?, w jaki sposób dobra? odpowiedni? metod? projektowania, w zale?no?ci od rodzaju i charakteru obci??eń, stateczno?ci konstrukcji, a tak?e wymogów optymalizacyjno-ekonomicznych oraz jak porównywa? warunki pracy danego elementu z w?a?ciwo?ciami ró?nych materia?ów u?ytych do wykonania konstrukcji tak, aby odpowiada?y wymaganiom technicznym postawionym przez konstruktora.

Ksi??ka b?dzie szczególnie przydatna studentom takich kierunków jak: zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, in?ynieria materia?owa czy logistyka i transport oraz wszystkim osobom, którym niezb?dna jest ogólna wiedza in?ynierska dotycz?ca teorii budowy maszyn.

  • Dowiedz si?, na czym polega? metoda projektowania na dopuszczalne napr??enie i na no?no?? graniczn?, a tak?e zjawisko tarcia i zu?ycia materia?u.
  • Sprawd?, jak dzia?aj? po??czenia kszta?towe, wpustowe, ko?kowe, sworzniowe i spawane oraz jak dokonywa? obliczeń wytrzyma?o?ciowych osi i wa?ów.
  • Poznaj podstawowe parametry przek?adni mechanicznych, rodzaje kó? i przek?adni z?batych, a tak?e zasady pracy maszyn przep?ywowych, turbin parowych, si?owni z turbin? przeciwpr??n? oraz ró?nych rodzajów kot?ów

Spis tre?ci:?

1. Wprowadzenie

1.1. Obserwacja zjawisk, podzia? sygna?ów

1.2. Trwa?o?? i niezawodno?? obiektów technicznych

2. Zasady projektowania, materia?y

2.1. Wprowadzenie

2.2. Metody oceny wytrzyma?o?ci konstrukcji

2.2.1. Metoda projektowania na dopuszczalne napr??enie

2.2.2. Metoda projektowania na no?no?? graniczn?

2.3. Wytrzyma?o?? zm?czeniowa

2.4. Zjawisko tarcia, zu?ycie materia?u

2.5. Pomiar obci??eń

2.6. Krótki przegl?d materia?ów konstrukcyjnych

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Podstawowe materia?y konstrukcyjne

2.6.2.1. Materia?y konstrukcyjne metalowe

2.6.2.2. Materia?y konstrukcyjne niemetalowe

2.6.3. Tworzywa sztuczne

2.6.4. Szk?o

2.6.5. Ceramika

2.6.6. Kompozyty

2.6.7. Drewno

2.6.8. Zasady i kryteria doboru materia?ów

3. Po??czenia

3.1. Wprowadzenie

3.2. Po??czenia kszta?towe

3.2.1. Po??czenia wpustowe

3.2.2. Po??czenia ko?kowe

3.2.3. Po??czenia sworzniowe

3.2.4. Po??czenia klinowe

3.2.5. Po??czenia wielowypustowe

3.3. Po??czenia cierne

3.4. Po??czenia gwintowe

3.5. Po??czenia spajane

3.5.1. Po??czenia spawane

3.5.2. Po??czenia zgrzewane

3.5.3. Po??czenia lutowane

3.5.4. Po??czenia klejone

3.6. Po??czenia kszta?towane plastycznie

3.6.1. Rodzaje po??czeń kszta?towanych plastycznie

3.6.2. Po??czenia nitowe

Zadania

4. Osie i wa?y

4.1. Wiadomo?ci ogólne

4.2. Rodzaje osi i wa?ów

4.3. Czopy

4.4. Obci??enia osi i wa?ów

4.5. Obliczenia wytrzyma?o?ciowe osi i wa?ów

4.5.1. Obliczanie osi na zginanie

4.5.2. Obliczanie wa?ów na skr?canie

4.5.3. Obliczanie wa?ów na zginanie i skr?canie

Zadania

5. ?o?yska

5.1. Wiadomo?ci ogólne

5.2. Rodzaje ?o?ysk

5.3. Dobór i obliczanie ?o?ysk

5.3.1. Obliczanie ?o?ysk ?lizgowych

5.3.2. Obliczanie ?o?ysk tocznych

Zadania

6. Przek?adnie z?bate

6.1. Wiadomo?ci ogólne

6.2. Podstawowe parametry przek?adni mechanicznych

6.3. Rodzaje kó? i przek?adni z?batych

6.4. Ko?a z?bate walcowe o z?bach prostych

6.5. Zu?ycie i uszkodzenia z?bów

6.6. Obliczenia wytrzyma?o?ciowe z?bów

6.6.1. Obliczanie z?bów na zginanie

6.6.2. Obliczanie z?bów na naciski powierzchniowe

Zadania

7. Sprz?g?a

7.1. Rodzaje i charakterystyka sprz?gie?

7.2. Sprz?g?a nieroz??czne

7.3. Sprz?g?a sterowane

7.4. Mechanizmy prze??czania sprz?gie?

7.5. Sprz?g?a samoczynne

8. Maszyny przep?ywowe i wyporowe

8.1. Maszyny przep?ywowe

8.1.1. Zasada pracy maszyn przep?ywowych i ich podzia?

8.1.2. Turbiny parowe – zasada dzia?ania

8.1.3. Konstrukcje turbin parowych

8.1.3.1. Turbiny akcyjne

8.1.3.2. Turbiny reakcyjne

8.2. Wentylatory, dmuchawy, spr??arki

8.2.1. Ogólna charakterystyka, podzia?

8.2.2. Wentylatory

8.2.3. Dmuchawy

8.2.4. Spr??arki

8.3. Turbiny wodne

8.3.1. Podstawowe wiadomo?ci z hydromechaniki

8.3.2. Podzia? i klasyfikacja turbin wodnych

8.3.2.1. Turbina Francisa

8.3.2.2. Turbina Kaplana

8.3.2.3. Turbina Peltona

8.4. Pompy wirowe

8.4.1. Charakterystyka ogólna i podzia? pomp

8.4.2. Budowa pomp wirowych

8.5. Maszyny wyporowe

8.5.1. Parowe silniki wyporowe – budowa i dzia?anie

8.5.2. Spr??arki wyporowe

8.6. Pompy wyporowe

8.6.1. Podzia? pomp wyporowych

8.6.2. Pompy t?okowe

8.6.3. Pompy wyporowe inne

9. Si?ownie

9.1. Wiadomo?ci wst?pne

9.2. Si?ownie cieplne

9.3. Elektrociep?ownie

9.3.1. Si?ownie z turbin? przeciwpr??n?

9.3.2. Si?ownie z turbin? upustow?

9.3.3. Sieci cieplne

9.4. Si?ownie j?drowe

9.4.1. Energetyka j?drowa na ?wiecie

9.4.2. Reaktory j?drowe

9.5. Skraplacze

9.6. Ch?odnie kominowe

9.7. Si?ownie wodne

9.7.1. Elektrownia wodna

9.7.2. Elektrownia derywacyjna

9.7.3. Elektrownia wodna spadowa

9.8. Elektrownie wiatrowe

9.8.1. Elektrownie wiatrowe na ?wiecie

9.8.2. Elektrownie wiatrowe w Polsce

9.9. Wp?yw elektrowni wiatrowych na klimat

9.10. Energia s?oneczna

9.10.1. Elektrownie s?oneczne

9.10.2. Zasoby energii s?onecznej w Polsce

9.11. Energia geotermalna

9.12. Biopaliwa

9.13. Inne rodzaje si?owni

10. Kot?y

10.1. Wiadomo?ci podstawowe

10.2. Zasada dzia?ania kot?a

10.3. Parametry techniczne kot?a

10.4. Paliwa stosowane do opalania kot?ów

10.5. Charakterystyka najwa?niejszych paliw

10.6. Paleniska kot?owe

10.6.1. Paleniska rusztowe

10.6.2. Paleniska na py? w?glowy

10.6.3. Paleniska cyklonowe

10.6.4. Palniki na paliwo ciek?e

10.6.5. Palniki gazowe

10.6.6. Paleniska fluidalne

10.7. Przegrzewacze pary

10.8. Podgrzewacze powietrza

10.9. Podgrzewacze wody

10.10. ?ród?a wody i jej uzdatnianie

10.11. Typowe konstrukcje kot?ów parowych

10.11.1. Kot?y ogniorurowe

10.11.2. Kot?y wodnorurkowe

10.11.3. Kot?y z wymuszonym obiegiem wody

10.11.4. Kot?y z paleniskiem fluidalnym

Przypisy

Literatura

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
上海福彩 九龙坡区| 砀山县| 公主岭市| 游戏| 陆良县| 固原市| 临海市| 色达县| 义马市| 广宗县| 临夏县| 东丽区| 天全县| 维西| 九江县| 沛县| 黄冈市| 安泽县| 广东省| 陕西省| 宜春市| 绥宁县| 芦溪县| 巴东县| 三穗县| 万安县| 固阳县| 醴陵市| 东阿县| 大港区| 建湖县| 马公市| 临夏市| 阿尔山市| 新野县| 柳江县| 乐至县| 甘孜| 黄浦区| 涞源县| 吉木萨尔县|