Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Hartowanie

  Hartowanie Hartowanie jest zabiegiem cieplnym polegaj?cym na nagrzaniu cz??ci stalowych do okre?lonej temperatury ok. 850-950 temperatury 30–50°C powy?ej temperatury Ac3, wytrzymaniu przez okre?lony czas oraz pó?niejszym gwa?townym ch?odzeniu w odpowiednio zdefiniowanym medium (...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie i odpuszczanie, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obróbka cieplno-chemiczna, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ulepszanie cieplne, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obróbka cieplna, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie i odpuszczanie w atmosferach ochronnych

  Hartowanie i odpuszczanie w atmosferach ochronnych Hartowanie  jest zabiegiem cieplnym, któremu poddawana jest stal, sk?adaj?cym si? z dwóch bezpo?rednio po sobie nast?puj?cych faz. Pierwsza faza to nagrzewanie do temperatury powy?ej przemiany austenitycznej i wygrzewanie....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie i odpuszczanie w pró?ni

  Hartowanie i odpuszczanie w pró?ni Procesy hartowania s?u?? do nadawania elementom specjalnych w?a?ciwo?ci mechanicznych w celu zapewnienia, ?e nadaje si? do docelowego zastosowania. Odpuszczanie to niskotemperaturowa (od 150ºC do 650ºC) obróbka cieplna s?u??ca do usu...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie zwyk?e

  Hartowanie zwyk?e Nazywane równie? hartowaniem martenzytycznym, obj?to?ciowym, to obróbka cieplna pozwalaj?ca uzyska? wysok? twardo??/wytrzyma?o?? stali. Obejmuje austenityzacj?, szybkie ch?odzenie i odpuszczanie w celu zachowania struktury odpuszczonego martenzytu lub bainitu....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie stopniowe

  Hartowanie stopniowe Technika hartowania (ograniczona do pewnych wysokowytrzyma?ych stali stopowych) zmniejszaj?ca napr??enia, nadmierne odkszta?cenia i ryzyko p?kni?cia spowodowane nierówn? w czasie przemian? fazow?  i szokiem termicznym typowym dla konwencjonalnego hartowania w ole...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie izotermiczne

  Hartowanie izotermiczne Hartowanie izotermiczne to proces obróbki cieplnej pozwalaj?cy uzyska? w stalach struktur? bainitu. Wykorzystywany do zwi?kszenia twardo?ci, wytrzyma?o?ci, ci?gliwo?ci i zmniejszenia nadmiernych odkszta?ceń w obrabianym detalu. Cz??ci s? nagrzewane do temperatury a...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie przerywane

  Hartowanie przerywane Hartowanie przerywane to rodzaj obróbki cieplnej stosowanej jako przerywane ch?odzenie stali zazwyczaj w k?pieli z roztopionej soli w temperaturze nieco powy?ej Ms. Celem jest opó?nienie ch?odzenia i jego intensywno?ci minimalizuj?c tym samym odkszta?cenia i r...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie w prasach

  Hartowanie w prasach Metoda hartowania w zaciskowych prasach, formach gdzie dopuszczalne s? niewielkie odkszta?cenia, np.: pier?cienie ?o?yskowe, bie?nie. Metoda zapewnia dobr? kontrol? wymiarów i jednolite utwardzenie. Korzy?ci Preferowane dla du?ych elementów okr?g?yc...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie indukcyjne

  Hartowanie indukcyjne Proces prowadz?cy do wzrostu twardo?ci powierzchni, odporno?? na zu?ycie i wytrzyma?o?? zm?czeniow? przy zachowaniu plastyczno?ci rdzenia.  Hartowanie indukcyjne jest u?ywane do poprawiania w?a?ciwo?ci mechanicznych elementów stalowych na okre?lonym obszarze...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie podwójne

  Hartowanie podwójne Metoda obróbki, w której cz??? jest poddawana dwóm kompletnym operacjom utwardzania lub najpierw wy?arzaniu, a nast?pnie hartowaniu. Ogólnie mówi?c jest ona przeprowadzana w celu zmniejszenia wielko?ci ziarna stali po pierwszej d?ugie...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obróbka cieplno-chemiczna, hartowanie zwyk?e, indukcyjne, odpuszczanie, cz??ci, detali, elementów maszyn, stali

  Oferujemy Państwu produkcj? w nast?puj?cych zakresach: przyrz?dy obróbcze, tokarskie, frezarskie, szlifierskie, hartownicze. Produkcja szerokiego zakresu pomocy kontrolnych typu: przyrz?dy kontrolne, sprawdziany, nastawiaki, stanowiska kontrolne oraz ich regeneracj?. W zale?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 炎陵县| 桐乡市| 鹤庆县| 来宾市| 买车| 大冶市| 奈曼旗| 清新县| 大同市| 万盛区| 融水| 曲沃县| 章丘市| 余庆县| 屏东县| 调兵山市| 那曲县| 汉中市| 阿图什市| 葵青区| 岗巴县| 陆河县| 句容市| 昌图县| 库尔勒市| 上饶市| 海兴县| 阳东县| 新宾| 定陶县| 清原| 东辽县| 休宁县| 晴隆县| 安国市| 博罗县| 谢通门县| 马龙县| 汉源县| 宣汉县| 桂阳县|