Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • System zarz?dzania produkcj? OptiMES

  Program do zarz?dzania produkcj? OptiMES to planowanie i rozliczanie produkcji stworzone przez praktyków. OptiMES to kompletny, profesjonalny, elastyczny i wygodny system do planowania i rozliczania produkcji. Ale nie tylko. Optymalizuje równie? proces ofertowania i procesy logistyczno-maga...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Programowanie CNC

  Firma MAR-TOOLS dobiera i wdra?a rozwi?zania dla wspomagania prac projektowo-konstrukcyjnych (CAD/CAM), zarz?dzania procesami technologicznymi (obróbka CNC), obiegiem dokumentacji. Nasze us?ugi maj? charakter kompleksowy - od analizy potrzeb klienta, wybór odpowiedniego rozwi?zania, ja...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Centrum Obróbcze 5 osiowe EM1224 5

  Dane techniczne: Przejazdy 1800mm*3000mm*950mm Powierzchnia pracy  1200*2400*650mm Moc wrzeciona  10.0 KW HSD Pr?dko?? wrzeciona  22000r/min A/C Osie...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projektowanie CAD, CAM t?ocznika, wykrojnika, oprzyrz?dowania, przyrz?dów, narz?dzi do obróbki plastycznej

  Nasze biuro konstrukcyjne wykonuje projekty i dokumentacj? techniczn? w oparciu o oprogramowanie NX firmy Siemens. Do operacji CNC wykorzystujemy oprogramowanie NX CAM Express 5-osiowe.

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • System ProPublico

  System ProPublico zosta? stworzony w celu systemowej obs?ugi zamówień publicznych zgodnie z ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó?n. zm.). Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od mome...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program metriCAD

  System komputerowy metriCAD 2 to program niezale?ny od jakiejkolwiek platformy CAD, wspomagaj?cy sporz?dzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Dokumentacja mo?e by? przygotowana w formacie DWG, DXF lub z braku innej mo?liwo?ci, w postaci podk?adów rastrowych.  To profes...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program DDS-CAD

  Projektowanie wszystkich instalacji wewn?trz budynku Program DDS-CAD posiada narz?dzia architektoniczne zebrane w modu? architektoniczny, który jest integraln? cz??ci? programu, dost?pn? w ka?dym z modu?ów. Do stworzenia modelu budynku mo?emy wykorzysta? p?askie rysunki zapisa...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program FluidFlow 3

  Fluid Flow 3 to pierwszy, innowacyjny program do projektowania i optymalizacji: sieci ruroci?gów transportu cieczy i gazów transportu mediów dwu-fazowych (ciecz/gaz) transportu zawiesin i cieczy nienewtonowskich obliczeń przenikania ciep?a...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program VisuallMill

  VisualMill - to program CAM, który w pe?nej wersji pozwala na przygotowanie kodu NC na frezarki 2.5 osiowe, 3 osiowe, 4 osiowe oraz 5 osiowe sterowane p?ynnie. System CAM - VisualMill w relacji do umiarkowanej ceny oferuje stosunkowo du?o mo?liwo?ci i interesuj?cych nowych rozwi?zań....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program ZW3D

  ZW3D jest zintegrowanym ?rodowiskiem CAD/CAM, które zapewnia prac? z projektem od powstania pomys?u, a? do wdro?enia go do produkcji. Dodatkowo dla bardziej wymagaj?cych u?ytkowników ZW3D zapewnia pe?n? integracj? z oprogramowaniem SimWise 4D, które umo?liwia przeprowadzeni...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program 3DViewStation

  3DViewStation to dynamiczna przegl?darka wielu formatów 2D i 3D stworzona dla in?ynierów i projektantów pracuj?cych na projektach 3D i dokumentacji technicznej. U?ytkownicy z dzia?ów sprzeda?y i marketingu, projektowania, zarz?dzania zmianami, planowania produkcj...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program MoI 3D

  Program MoI 3D powsta?, aby in?ynierowie, projektanci i arty?ci mogli wyj?? poza ramy „zwyk?ego ”, konserwatywnego projektowania oraz w ?atwy i szybki sposób mogli zamieni? swój moment inspiracji w realny efekt, w realny projekt. MoI umo?liwia modelowanie powierzchniow...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program 4M CAD

  4M CAD jest alternatyw? dla programu AutoCAD umo?liwiaj?c? otwieranie plików DWG. Zapewnia obs?ug? poleceń znanych z AutoCAD, jak równie? stylów (tekstu, linii, wymiarowania), kreskowań itp, obs?uguje wczytywanie Lispów (lsp, dll, mnl, tx, irx). Pr?dko?? i stabilno??...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program KeyShot

  KeyShot jest programem do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji z modeli 3D. Twórc? programu jest amerykańska firma Luxion. Program oferuje mo?liwo?? wykonania statycznych wizualizacji, animacji w postaci filmu oraz interaktywnych modeli 3D, gotowych do umieszczenia na zarz?dzanej pr...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 驻马店市| 霞浦县| 象山县| 苗栗市| 香格里拉县| 南木林县| 通城县| 峨山| 民权县| 遵化市| 水富县| 晋州市| 依兰县| 厦门市| 洪湖市| 黄浦区| 东山县| 大名县| 都匀市| 富顺县| 汨罗市| 福安市| 旬邑县| 保亭| 万源市| 修水县| 芮城县| 雷波县| 四子王旗| 隆子县| 苍南县| 梁山县| 嘉黎县| 曲麻莱县| 卫辉市| 贵德县| 石楼县| 天津市| 宝坻区| 海口市| 兴宁市|