Przetarg

Dostawa, monta? i uruchomienie frezarek - wyposa?enie bry?y A warsztatów Zespo?u Szkó? Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie

17-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Olsztyn
pl. Jana Paw?a II 1,10-101 Olsztyn
tel. 89 5273111 wew. , 325
fax. 895?349?375
e-mail: przetargi@olsztyn.eu
http:// bip.olsztyn.eu

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 636459-N-2019 z dnia 2019-12-17 r.

Gmina Olsztyn: Dostawa, monta? i uruchomienie frezarek - wyposa?enie bry?y A warsztatów Zespo?u Szkó? Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze ?rodków Unii Europejskiej: w ramach projektu ?Poprawa warunków kszta?cenia zawodowego w Zespole Szkó? Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudow? i doposa?enie budynku ?A” warsztatów”, w ramach Osi Priorytetowej 9 – ?Dost?p do wysokiej jako?ci us?ug publicznych” Dzia?anie 9.3 – ?Infrastruktura edukacyjna” Poddzia?anie 9.3.1 – ?Infrastruktura kszta?cenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wg zawartej umowy Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 z dn. 22.12.2017 r.
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Paw?a II  1 , 10-101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895?349?375.
Adres strony internetowej (URL): bip.olsztyn.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/dostawy/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/dostawy/

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Nieprzejrzyst? kopert? (opakowanie) zawieraj?c? ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y? w siedzibie Zamawiaj?cego w pokoju 402 lub przes?a? poczt? (liczy si? data i godzina wp?ywu do siedziby Zamawiaj?cego)
Adres:
Wydzia? Zamówień Publicznych, Urz?d Miasta Olsztyna, Pl. Jana Paw?a II 1, pok. 402, 10-101 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa, monta? i uruchomienie frezarek - wyposa?enie bry?y A warsztatów Zespo?u Szkó? Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie
Numer referencyjny: ZP.271.1.86.2019.b
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? i uruchomienie frezarek - wyposa?enia bry?y A warsztatów Zespo?u Szkó? Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) dostaw?, monta?, uruchomienie frezarek w zakresie i ilo?ci przedstawionej w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cy za??cznik nr 3 do SIWZ,2) przeprowadzenie próby eksploatacyjnej na potwierdzenie parametrów technicznych maszyn/urz?dzeń,3) przeprowadzenie szkoleń (dla maksymalnie dwóch grup pracowników – do 10 osób w grupie) wyznaczonych przez Zamawiaj?cego,4) przekazanie kompletnej dokumentacji maszyn/urz?dzeń w tym kart? gwarancyjn?, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno?ci, DTR (dokumentacj? rozruchowo - techniczn?) lub dokumentacj? równowa?n? w tym zakresie, wynikaj?c? z postanowień dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.Ka?dy dokument DTR lub dokumentacja równowa?na w tym zakresie powinny zawiera? szereg informacji wynikaj?cych z ww. dyrektywy tj:- charakterystyk? (parametry techniczne) i dane ewidencyjne,- rysunek zewn?trzny,- wykaz wyposa?enia normalnego i specjalnego,- schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,- schematy funkcjonowania,- instrukcj? u?ytkowania,- instrukcj? obs?ugi,- instrukcj? konserwacji i smarowania,- instrukcj? BHP,- normatywy remontowe,- wykaz cz??ci zamiennych,- wykaz cz??ci zapasowych,- wykaz faktycznie posiadanego wyposa?enia,- wykaz za??czonych rysunków3.Opis przedmiotu zamówienia nale?y traktowa? jako wymagania minimalne Zamawiaj?cego, za wyj?tkiem parametrów, których spe?nienie wymagane jest w okre?lonych przedzia?ach warto?ci. Wszystkie frezarki (w ilo?ci wi?kszej ni? jedna) obj?te zamówieniem musz? by? tego samego typu i modelu.

II.5) G?ówny kod CPV: 42623000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42000000-6


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:  6   lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiaj?cy wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: do 6 miesi?cy od podpisania umowy. 2 Szczegó?y dotycz?ce terminu wykonania zamówienia zawarte s? w § 2 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków:
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, którego oferta zostanie wst?pnie oceniona jako najkorzystniejsza zobowi?zany jest z?o?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez zamawiaj?cego wymagania:1) Szczegó?owe Specyfikacje Techniczne maszyny/urz?dzeń oferowanych przez Wykonawc? z których musi wynika?, ?e oferowane przez Wykonawc? maszyny/urz?dzenia spe?niaj? wymagania Zamawiaj?cego. Wykonawca mo?e równie? dodatkowo z?o?y?: rysunki, katalogi, opisy lub fotografie maszyn/ urz?dzeń wraz z ich istotnymi parametrami technicznymi.2) O?wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj?ce, ?e oferowane maszyny/urz?dzenia posiadaj? dokumentacj? rozruchowo – techniczn? (DTR) wynikaj?c? z postanowień dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku lub dokumentacj? równowa?n? w tym zakresie, która musi zawiera? w szczególno?ci:a) charakterystyk? (parametry techniczne) i dane ewidencyjne,b) rysunek zewn?trzny,c) wykaz wyposa?enia normalnego i specjalnego,d) schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,e) schematy funkcjonowania,f) instrukcj? u?ytkowania,g) instrukcj? obs?ugi,h), instrukcj? konserwacji i smarowania,i) instrukcj? BHP,j) normatywy remontowe,k) wykaz cz??ci zamiennych,l) wykaz cz??ci zapasowych,?) wykaz faktycznie posiadanego wyposa?enia,m) wykaz za??czonych rysunków.W wy?ej wymienionym o?wiadczeniu Wykonawca wska?e oznaczenie DTR (dokumentacji rozruchowo – technicznej) w?a?ciwej dla maszyny/urz?dzenia zaoferowanych w swojej ofercie, przy czym zastrzega si?, ?e Zamawiaj?cy w trakcie badania i oceny ofert ma prawo za??da? dodatkowych wyja?nień od Wykonawcy w ramach, których Wykonawca b?dzie zobowi?zany do z?o?enia w?a?ciwej DTR dotycz?cej oferowanych maszyn w zakresie wskazanym w wezwaniu Zamawiaj?cego okre?lonym w pkt 2 lit. a) – m).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia do oferty nale?y do??czy? dokument ustanawiaj?cy Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz z?o?enia o?wiadczenia o którym mowa w ust. 2 rozdzia?u VI SIWZ dotycz?cego ka?dego z wykonawców wyst?puj?cych wspólnie. 2.Do oferty nale?y do??czy? dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty wzgl?dnie innych dokumentów sk?adanych wraz z ofert? chyba, ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? w szczególno?ci za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, w szczególno?ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 z pó?n. zm.), a Wykonawca wskaza? to wraz ze z?o?eniem oferty. 3.W przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z dokumentów wymienionych w ust. 4 rozdzia?u VI do oferty nale?y do??czy? równie? stosowne pe?nomocnictwo (a). 4.Do oferty nale?y do??czy? orygina? gwarancji lub por?czenia, je?li wadium wnoszone jest w innej formie ni? pieni?dz. 5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiaj?cy ??da o?wiadczeń o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369). Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. O?wiadczenie nale?y przekaza? w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 6.Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu. 7. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? formularza cenowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci: 21.000,00 z?. (s?ownie: dwadzie?cia jeden tysi?cy z?otych 00/100)2.Wadium musi by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach, w zale?no?ci od wyboru wykonawcy:1)pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy:Bank PKO BP SA numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683(w tytule przelewu nale?y wpisa? nazw? post?powania i swój NIP),2)por?czeniach bankowych lub 3)por?czeniach pieni??nych spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo – kredytowych,4)gwarancjach bankowych,5)gwarancjach ubezpieczeniowych6)por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 110 ze zm.).3.Wadium wnoszone w formie por?czeń lub gwarancji powinno by? z?o?one w oryginale i musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. Dokument ten powinien by? sporz?dzony zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winien zawiera? w swej tre?ci:1)nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?, w dokumencie por?czenia lub gwarancji musz? zosta? wskazane nazwy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia lub co najmniej musi by? zaznaczone, ?e gwarancja lub por?czenie dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji (Gmina Olsztyn), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)okre?lenie wierzytelno?ci, która ma by? zabezpieczona gwarancj? (dok?adne okre?lenie nazwy zamówienia)),3)kwot? zobowi?zania,4)termin wa?no?ci gwarancji,5)nieodwo?alne i bezwarunkowe zobowi?zanie gwaranta do zap?aty kwoty gwarancji na ka?de pisemne ??danie Zamawiaj?cego zawieraj?ce o?wiadczenie, i? Wykonawca:a)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y? o?wiadczeń lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pe?nomocnictw lub nie wyrazi? zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej,b)odmówi? podpisania umowy na warunkach okre?lonych w ofercie, lubc)nie wniós? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, lubd)zawarcie umowy sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.4.Wadium wniesione w pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy musi wp?yn??, najpó?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a? za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadz?cy rachunek Zamawiaj?cego potwierdzi, ?e otrzyma? taki przelew przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dowód wniesienia wadium mo?e by? do??czony do oferty.5.Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie ni? w pieni?dzu nale?y z?o?y? w oryginale w ofercie lub poza ofert? (w Wydziale Zamówień Publicznych Urz?du Miasta Olsztyna pok. 402) w terminie przewidzianym na sk?adanie ofert.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady 20,00
Czas reakcji serwisowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy okre?la § 13 wzoru umowy stanowi?cy za??cznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobi?cie, za po?rednictwem pos?ańca lub przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzgl?dnieniem wymogów dotycz?cych formy. 2.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga. 3.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: 1)okre?lenia warunków udzia?u w post?powaniu; 2)wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwo?uj?cego; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 5.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 6.Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 7.Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 9.Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? w formularzu ?o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia” (za??cznik nr 1), cz??ci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcy/podwykonawcom z podaniem procentowego udzia?u lub warto?ci cz??? zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazw? firmy podwykonawcy/podwykonawców, o ile ju? s? znani. 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiaj?cy informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych zosta?y opisane w rozdziale XXIII SIWZ. 11. Zamawiaj?cy informuje, i? wszystkie rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawc? dokonywane b?d? w PLN. 12.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 7 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.13 Otwarcie ofert jest jawne i nast?pi dnia 9.01.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiaj?cego w pok. 402 (sala konferencyjna)
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
上海福彩 肥东县| 邓州市| 德昌县| 日照市| 玛沁县| 察隅县| 临沭县| 平乐县| 太原市| 新化县| 栾城县| 聊城市| 新兴县| 镇康县| 股票| 安图县| 平和县| 宁津县| 建阳市| 怀仁县| 太仆寺旗| 永顺县| 萝北县| 迁安市| 邛崃市| 舞阳县| 嘉善县| 滦南县| 伊川县| 麻栗坡县| 伊川县| 兴文县| 宽甸| 九江县| 巴中市| 神木县| 威信县| 彩票| 师宗县| 祁连县| 萨迦县|